Enston brändiuudistus

– 07.02.2020

Asiakas

Ensto

Palvelut

Graafinen suunnittelu
Brändiohjeisto

Kansainvälisen teknologiayrityksen tarinan kirjoittaminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä ja halua kehittyä. Pitkäaikainen yhteistyö Enston kanssa kasvoi tapahtumista kattavaan brändiuudistukseen.

i2 on ollut luo­va­na suun­nit­te­lu­toi­mis­to­na mu­ka­na ra­ken­ta­mas­sa por­voo­lai­sen per­hey­ri­tyk­sen brän­diä. Yh­teis­työ Ens­ton kans­sa alkoi vuon­na 2008 mes­su- ja ta­pah­tu­ma­kump­pa­nuu­del­la. Vuon­na 2017 yh­teis­työ kas­voi kat­tavan brän­di­uu­dis­tuk­sen pa­ris­sa.

Brän­din suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin Ens­ton brän­di-il­mees­tä, jossa ta­voit­tee­na oli vah­vis­taa brän­diä ja vi­su­aa­lis­ta il­met­tä. Suun­nit­te­lu­työ aloi­tet­tiin uu­dis­ta­mal­la logo ja slo­gan. Nii­den rin­nal­le tuo­tiin vi­su­aa­li­sek­si pää­e­le­men­tik­si ne­liö­mäi­nen, varioituva ”cube”. Uusi brän­di-il­me koot­tiin kat­ta­vak­si brän­di­kir­jas­tok­si ja uusi linja näkyy kaik­kial­la käyn­ti­kor­teis­ta roll-up­pei­hin. Yh­te­näi­syy­den ta­kaa­mi­sek­si ele­ment­tien käy­tös­tä koot­tiin kan­sain­vä­li­set brän­dioh­jeis­tuk­set sekä kump­pa­neil­le suun­nat­tu co-bran­ding -oh­jeis­tus.

Uu­dis­tet­tu brän­di oli pohja kai­kel­le muul­le te­ke­mi­sel­le. Uusi brän­di-il­me vie­tiin Ens­ton verk­ko­si­vuil­le ja sen poh­jal­ta laa­dit­tiin kat­ta­va di­gioh­jeis­tus, joka otti kan­taa si­vus­ton si­säl­töön ja ele­ment­tei­hin. Muu­tok­sia sai­vat myös van­han brän­di-il­meen mu­kai­set sym­bo­lit ja in­fo­gra­fiik­ka. i2 suun­nit­te­li uusien sym­bo­lien muo­to­kie­leen enem­män mo­der­nia ja peh­meäm­pää il­met­tä. Oh­jeis­tuk­sis­sa kes­ki­tyt­tiin sym­bo­lien eri­lai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin ja kuin­ka gra­fiik­ka ra­ken­ne­taan vas­taa­maan Ens­ton brän­diä. Iso nä­ky­vä osa brän­di­uu­dis­tus­ta oli Ens­ton uu­dis­te­tut pak­kauk­set, jois­sa ar­vo­jen mu­kai­se­na läh­tö­koh­ta­na on ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syys.

Toi­mi­va brän­di­uu­dis­tus näkyy myös yri­tyk­sen kai­kis­sa ti­lois­sa ja on osana hen­ki­lös­tön arkea. i2:n te­ke­mis­sä ti­la­suun­ni­tel­mis­sa mie­ti­tään kaik­ki ma­te­ri­aa­leis­ta ja vä­reis­tä läh­tien. Kan­sain­vä­li­syy­den vuok­si jopa ka­lus­teet py­ri­tään va­lit­se­maan brän­deil­tä, joi­den tuot­tei­ta on saa­ta­vil­la ym­pä­ri maa­il­maa. Tällä het­kel­lä ti­la­suun­ni­tel­mia teh­dään Hel­sin­gin, Rans­kan ja In­tian ti­loi­hin.

Yh­teis­työ kan­sain­vä­li­sen per­hey­ri­tyk­sen kans­sa ki­teyt­tää i2:n ajat­te­lun, ih­mi­sel­tä toi­sel­le. Pit­kä­ai­kai­nen asiak­kuus syn­tyy vah­vas­ta yh­teis­työs­tä, re­hel­li­syy­des­tä ja luot­ta­muk­ses­ta sekä tie­ten­kin ute­liai­suu­des­ta.

Jaa

Muita töitämme

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.