Santanderin ja HJK:n yhteistyö kuukauden sponsorointinostoksi

30.11.2019
Mervi Sademies-Enbom

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry valitsi heinäkuun kuukauden sponsorointinostoksi Santanderin ja HJK:n yhteistyön. i2 ideoi ja toteutti kokonaisuuden, jossa Suomen pohjoisimman juniorijalkapalloseuran, Ivalon Palloseuran, juniorit saivat kokea ikimuistoisen matkan Helsinkiin HJK:n Mestareiden liigan karsintapeliin.

San­tan­de­ril­la on pit­kät pe­rin­teen ur­hei­lun spon­so­roin­nis­ta. For­mu­layh­teis­työ vaih­tui jal­ka­pal­loon pari vuot­ta sit­ten ja ny­ky­ään San­tan­der on yksi UEFA Cham­pions Lea­guen vi­ral­li­sis­ta pää­yh­teis­työ­kump­pa­neis­ta. HJK istui pai­kal­li­seen yh­teis­työ­hön erit­täin hyvin, sillä edel­li­sen vuo­den Suo­men mes­ta­ri­na se pe­la­si tällä kau­del­la UCL:n kar­sin­ta­pe­le­jä.

San­tan­de­rin UEFA Cham­pions Lea­guen spon­so­roin­nin yti­mes­sä on #foot­ballcan -tee­ma ja yh­teis­työn kaut­ta yri­tys ha­lu­aa ker­toa ta­ri­noi­ta, joita jal­ka­pal­lo on mah­dol­lis­ta­nut ih­mi­sil­le. San­tan­der ha­lu­aa ennen kaik­kea luoda mer­ki­tyk­sel­li­siä te­ko­ja spon­so­roin­nin avul­la, ei vain mai­nos­taa yri­tys­tä. Kuten kai­kes­sa te­ke­mi­ses­sä HJK:n kans­sa, tässä pro­jek­tis­sa oli ta­voit­tee­na tuoda San­tan­de­rin jal­ka­pal­los­pon­so­roin­ti pai­kal­li­sel­le ta­sol­le sekä li­sä­tä San­tan­de­rin tun­net­tuut­ta Suo­mes­sa.

Kam­pan­jan koh­de­ryh­mä­nä oli­vat jal­ka­pal­loa seu­raa­vat ai­kui­set suo­ma­lai­set, joi­den kes­kuu­des­sa ha­lut­tiin li­sä­tä tie­toi­suut­ta San­tan­de­ris­ta, sen ole­mas­sao­los­ta ja pal­ve­luis­ta. Yh­te­nä kam­pan­jan ta­voit­teis­ta oli myös muut­taa mie­li­ku­vaa San­tan­de­ris­ta vas­tuul­li­se­na ja us­kot­ta­va­na yri­tyk­se­nä, joka tekee hyviä ja mer­ki­tyk­sel­li­siä asioi­ta.

Iva­lon Pal­lo­seu­ran ju­nio­rit kut­sut­tiin kult­tuu­ri­mat­kal­le Hel­sin­kiin, jossa pe­lat­tiin HJK:n Mes­ta­rei­den lii­gan kar­sin­ta­pe­liin Fär­saar­ten mes­ta­ria HB Tórs­hav­nia vas­taan. Matka oli ju­nio­reil­le ja van­hem­mil­le iki­muis­toi­nen.

Viik­ko ennen eu­ro­pe­liä ku­vat­tiin Iva­los­sa, sekä pe­li­päi­vän aa­mu­na Töö­lös­sä vi­deo­ma­te­ri­aa­lia, jossa esi­tel­tiin Iva­lon Pal­lo­seu­ran ju­nio­ri­toi­min­taa. Video esi­tet­tiin Telia 5G Aree­nan sc­ree­nil­lä juuri ennen eu­ro­pe­lin alkua. IPS:n ju­nio­rit pää­si­vät myös saat­ta­maan isän­tä­jouk­ku­een pe­laa­jat ken­täl­le. Vi­deo­ta täy­den­net­tiin saat­ta­mis­teh­tä­väl­lä ja pelin ai­ka­na ku­va­tul­la vi­deo­ma­te­ri­aa­lil­la. Lo­pul­li­nen video Iva­lon Pal­lo­seu­ran ju­nio­ri­ryh­män jal­ka­pal­lo­kult­tuu­ri­mat­kas­ta jul­kais­tiin San­tan­de­rin ja HJK:n so­si­aa­li­sen me­dian ka­na­vis­sa.

Vi­deo­ta on esi­tet­ty kai­kis­sa kesän HJK:n eu­ro­pe­leis­sä ja HJK:n omis­sa so­si­aa­li­sen me­dian ka­na­vis­sa. Li­säk­si tee­mas­ta val­mis­tui pi­dem­pi ja myös ta­ri­nal­li­sem­pi ver­sio. Tällä tue­taan lin­jaa, jolla San­tan­der on jal­ka­pal­los­sa mu­ka­na omil­la toi­mia­lueil­laan.

Kam­pan­jan tu­lok­set ovat jo nyt vai­kut­ta­vat, ja ke­rän­neet tu­han­sia tyk­käyk­siä, kom­ment­te­ja ja ja­ko­ja. Kat­ta­vuus tällä het­kel­lä so­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa on yli 400 000 ja jul­kai­sua on näy­tet­ty jopa 1 300 000 ker­taa. HJK:n Face­boo­kis­sa video on nous­sut tämän kau­den kat­so­tuim­mak­si ja si­tout­ta­vim­mak­si si­säl­lök­si.

Lue myös

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.