Suomen paskimmasta maailman parhaaksi

14.01.2019
Ari Rauhala

Tampereen Classic voitti tammikuun alussa Gävlessä salibandyn seurajoukkueiden maailmanmestaruuden, Champions Cupin, voittamalla finaalissa ruotsalaisen Storvreta IBK:n 10-3. Classic on nyt voittanut kaiken, mitä salibandyn seurajoukkue voi voittaa: miehissä ja naisissa Suomenmestaruuden, Suomen Cupin sekä Champions Cupin. Perustellusti voidaan sanoa, että Classic on maailman paras salibandyseura.

Me­nes­tys ei ole tul­lut sat­tu­mal­ta. Clas­sic pe­rus­tet­tiin vuon­na 1990 Tam­pe­reen Ten­nis­seu­ran (TATS) pe­laa­jien har­ras­tus­toi­min­taan. Alus­sa jouk­ku­een pe­laa­jis­tos­ta löy­tyi­kin mm. suo­ma­lai­sen ten­nik­sen ikoni Veli Pa­lo­hei­mo. Vuon­na 1995 pi­det­tiin seu­ran tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta mer­kit­tä­vä ko­kous, jossa seu­ran joh­to­kun­ta päät­ti hy­väk­syä myös muut kuin ten­nis­pe­laa­jat mu­kaan toi­min­taan. Clas­sicin iki-pu­heen­joh­ta­ja Hannu Hönö Gran­roth vas­tus­ti ai­noa­na muu­tos­ta.  

Vah­vim­min sa­li­ban­dys­tä in­nos­tui Pasi Passo Pel­to­la, joka oli it­se­kin A-luo­kan ten­nis­pe­laa­ja. Pas­son joh­dol­la seu­ran toi­min­taa alet­tiin ke­hit­tä­mään mää­rä­tie­toi­ses­ti. Vuon­na 1998 jär­jes­te­tys­sä seu­ran stra­te­gia­päi­vil­lä Pel­to­la lin­ja­si, että erää­nä päi­vä­nä Clas­sic tulee ole­maan maa­il­man paras. Jouk­kue pe­la­si sil­loin yk­kös­di­vi­sioo­nas­sa ja to­tuu­den ni­mes­sä tai­taa olla niin, että Pel­to­lan vi­sioon eivät juuri muut sil­loin us­ko­neet.

Siitä asti seu­ran toi­min­taa on Pel­to­lan joh­dol­la viety kohti unel­maa: olla maa­il­man paras. Työ on ollut sys­te­maat­tis­ta ja se on eden­nyt askel as­ke­leel­ta. Te­ke­mis­tä on koko ajan häi­rin­nyt ur­hei­luseu­roil­le niin tuttu re­surs­si­pu­la, mutta rat­kai­sut on pys­tyt­ty löy­tä­mään pala pa­lal­ta. Yksi mer­kit­tä­vä te­ki­jä me­nes­tyk­ses­sä on Clas­sic Fa­mi­ly. Fa­mi­ly on kaik­kien clas­siclais­ten oma yh­tei­sö, joka on toi­mi­nut sel­keäs­ti toi­min­taa voi­maut­ta­va­na te­ki­jä­nä.

Clas­sic tun­ne­taan en­nak­ko­luu­lot­to­mis­ta toi­men­pi­teis­tä. Tois­sa kau­del­la Clas­sic pes­ta­si jouk­ku­ee­seen ten­nis­le­gen­da Jark­ko Nie­mi­sen (jonka kausi tosin meni pi­lal­le louk­kaan­tu­mi­sen vuok­si), viime kau­del­la jouk­kue pe­la­si TPS:n kans­sa Sa­li­ban­dy­lii­gan ot­te­lun Sin­ga­po­res­sa, ennen vuo­den vaih­det­ta seura jul­kis­ti läh­te­vän­sä mu­kaan e-Sports-toi­min­taa – mi­tä­hän uutta tu­le­vai­suus tuo­kaan tul­les­saan?

Clas­sic on erin­omai­nen esi­merk­ki, mitä voi­daan saa­vut­taa, kun us­kal­le­taan unel­moi­da ja kun toi­min­taa joh­de­taan mää­rä­tie­toi­ses­ti ja ta­voit­teel­li­ses­ti. Clas­sic so­pii­kin mai­niok­si esi­mer­kik­si ur­hei­luseu­ro­jen li­säk­si myös meil­le yri­tyk­sil­le.

i2 on ollut Clas­sicin mu­ka­na jo lähes 10 vuo­den ajan ke­hit­tä­mäs­sä Clas­sicin toi­min­taa, mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää ja ot­te­lu­ta­pah­tu­mia.

Lue myös

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.