Kaukokiito ja Jukka Jalonen kiittivät suomalaista työtä

– 24.02.2020

Asiakas

Kaukokiito

Palvelut

Videotuotanto
Ohjelmallinen ostaminen

Kaukokiidon vuorovaikutteisen tuotekampanjan tavoitteena oli välittää kiitokset vaikuttavalle suomalaiselle työlle. Leijonavalmentaja Jukka Jalonen ojensi Kaukokiito Paketin lasten ja nuorten hyväksi toimivalle Icehearts-järjestölle.

To­teu­tim­me pit­kä­ai­kai­sen asiak­kaam­me Kau­ko­kii­don kans­sa koh­de­ryh­mää ak­ti­voi­van pa­ket­ti­kam­pan­jan, jonka ta­voit­tee­na oli saada nä­ky­vyyt­tä uu­den­lai­sel­la ta­val­la. Kau­ko­kii­to Pa­ket­ti on kii­tos suo­ma­lai­ses­ta työs­tä.

Tuo­te­kam­pan­ja to­teu­tet­tiin ban­ne­rei­den ja vi­deoi­den avul­la. Kam­pan­jan keu­la­ku­vak­si ha­lut­tiin riit­tä­vän mie­len­kiin­toi­nen jul­ki­suu­den hen­ki­lö ja lei­jo­na­val­men­ta­ja Jukka Ja­lo­nen sopi suo­ma­lai­se­na iko­ni­na teh­tä­vään täy­del­li­ses­ti. Ak­ti­voi­vil­la vies­teil­lä oh­jat­tiin koh­de­ryh­mää siir­ty­mään kam­pan­ja­si­vus­tol­le, jossa ylei­sö sai eh­dot­taa, ketä he kiit­täi­si­vät Kau­ko­kii­to Pa­ke­til­la. Kam­pan­jan ajak­si myös ra­dioon to­teu­tet­tiin brän­di­mai­nos­kam­pan­ja. Var­sin­kin vi­deoi­dut kam­pan­ja­vies­tit oli­vat si­tout­ta­via, sillä hui­keat 47 % koh­dey­lei­sös­tä kat­soi koko mai­nok­sen ohit­ta­mat­ta (VTR).

Si­vus­tol­le tuli yli 300 eh­do­tus­ta kii­tet­tä­väs­tä koh­tees­ta, joi­den jou­kos­ta Kau­ko­kii­to Pa­ket­ti ojen­net­tiin las­ten ja nuor­ten hy­väk­si toi­mi­van Ice­hearts-jär­jes­tön kas­vat­ta­jal­le Tomi Ran­ta­sel­le. i2:n tiimi oli mu­ka­na ku­vaa­mas­sa, kun Ja­lo­nen yl­lät­ti Ran­ta­sen luo­vut­ta­mal­la pa­ke­tin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Pa­ket­ti­kam­pan­jal­le saa­tiin hieno pää­tös ja vi­deo­ma­te­ri­aa­li jul­kais­tiin vielä so­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa, kam­pan­ja­si­vus­tol­la ja Kau­ko­kii­don uu­tis­kir­jees­sä.

Jaa

Muita töitämme

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.