Kun tila loppuu kesken, mennään ylöspäin

– 07.02.2020

Asiakas

Hedengren

Palvelut

Osastosuunnittelu
Graafinen suunnittelu
Animointi

Talo- ja turvatekniikan asiantuntija Hedengren halusi olla näyttävästi esillä Jyväskylän Sähkö Valo Tele AV 2020 -messuilla. Kun tila alkaa loppua kesken, ei auta kuin mennä ylöspäin.

i2 oli jo tois­ta ker­taa He­dengre­nin kans­sa Jy­väs­ky­län Säh­kö­mes­suil­la. Eh­do­tuk­sem­me oli roh­kea ja näyt­tä­vä kon­sep­ti, johon asiak­kaan oli help­po läh­teä mu­kaan. Osas­ton de­sign otti roh­keas­ti kan­taa, ja näyt­tä­vil­lä rat­kai­suil­le ker­rot­tiin, että He­dengren on var­tee­no­tet­ta­va kump­pa­ni.

Mes­suo­sas­toon haet­tiin ins­pi­raa­tio­ta suu­rien ra­ken­nus­ten jul­ki­si­vuis­ta ja eri­lais­ten ma­te­ri­aa­lien hyö­dyn­tä­mi­ses­tä. Ha­lusim­me luoda kon­sep­tin, joka erot­tau­tuu ja ko­ros­taa suo­ria lin­jo­ja, roh­kei­ta ra­ken­tei­ta ja puh­tai­ta val­koi­sia pin­to­ja.

He­dengre­nin mes­suo­sas­to nos­tet­tiin kah­teen ker­rok­seen. Ta­voit­tee­na oli li­sä­tä osas­ton ve­to­voi­mai­suut­ta, joten ylä­ker­ras­ta löy­tyi kah­vi­pis­te ja ala­ker­ras­sa oli tuo­te­näyt­te­lyn li­säk­si myös ak­ti­voi­va vir­tu­aa­li­lät­kä­nurk­ka. Ylei­sön mie­len­kiin­to mark­ki­noi­den uu­des­ta kiin­teis­tö­au­to­maa­tion kump­pa­nis­ta he­rä­tel­tiin pu­hut­te­le­van ani­maa­tion avul­la.

”Olem­me saa­neet to­del­la pal­jon po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta siitä, kuin­ka iso, näyt­tä­vä stan­di tekee meis­tä luo­tet­ta­van oloi­sen yh­tiön, jonka kans­sa kan­nat­taa tehdä yh­teis­työ­tä”, ker­too He­dengre­nin mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Mirja Ser­ke­lä. Katso lisää mes­su­kuu­lu­mi­sia Mir­jan vi­deo­ter­veh­dyk­ses­tä.

Jaa

Muita töitämme

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.