Oliko tässä Slushin erottuvin osasto?

– 10.12.2019

Asiakas

Santander

Palvelut

Osastosuunnittelu
Animointi
3D-projisointi

Autoilun ja auton hankinnan helppoutta korostavan ”autoilun suoratoistopalvelu” SHFT’in testikuskeiksi haettiin ennakkoluulottomia edelläkävijöitä Slushissa Helsingissä.

SHFT on toi­mi­nut Nor­jas­sa jo vuo­des­ta 2017 ja hy­vien ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la San­tan­der ha­lu­aa tar­jo­ta saman pal­ve­lun myös suo­ma­lai­sil­le. Lan­see­raus teh­tiin Slush-in­no­vaa­tio­ta­pah­tu­mas­sa, jonka ta­pah­tu­mabrän­di ja omi­nais­piir­teet aset­ta­vat aivan omat haas­teen­sa erot­tu­mi­sel­le suu­res­ta uusien hank­kei­den jou­kos­ta.

i2 ideoi, suun­nit­te­li ja to­teut­ti vaa­ti­vaan mo­ni­pro­ji­soin­ti­rat­kai­suun pe­rus­tu­van, pal­jon huo­mio­ta ja kiin­nos­tus­ta ke­rän­neen stan­di­to­teu­tuk­sen, jossa pai­kal­laan oleva au­toe­le­ment­ti he­rä­tet­tiin ani­maa­tion avul­la hen­kiin! Uusi au­toi­lun pal­ve­lu lan­see­rat­tiin Suo­meen täy­sin uu­den­lai­sel­la ja to­tu­tus­ta poik­kea­val­la ta­val­la, joka Slush’n hä­mä­räs­sä ym­pä­ris­tös­sä to­del­la­kin erot­tui ja kiin­nos­ti. San­tan­der löysi SHFT-tes­ti­kul­jet­ta­jik­si ha­luk­kai­ta pal­jon enem­män kuin osat­tiin odot­taa ja en­sim­mäi­set tämän pal­ve­lun pii­ris­sä ole­vat autot läh­ti­vät lii­ken­tee­seen jo saman vii­kon­lo­pun ai­ka­na.

Jaa

Muita töitämme

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.