Markkinointiosakeyhtiö i2 - Rekisteriseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ
Markkinointiosakeyhtiö i2
Purotie 1, 00380 Helsinki
info@i2.fi
www.i2.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Kari Tamminen
Puh. 040 566 3038
kari.tamminen@i2.fi

3. REKISTERIN NIMI
Markkinointiosakeyhtiö i2:n markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, asiakaskyselyiden, yhteydenottojen, luototusten, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA HENKILÖTIETORYHMÄT
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan, potentiaalisena asiakkaana olevan tai olleen yrityksen tai organisaation yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Markkinointiosakeyhtiö i2:n tapahtumiin osallistuneet, tai markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

c) tieto rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtuneesta rekisteröidyn käyttäytymisestä sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

d) rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite ja allergiatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakkuudenhallintajärjestelmän tiedot, yhteistyökumppanit, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös maksullisista osoiterekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja voidaan jakaa Markkinointiosakeyhtiö i2:n sisällä, sekä Markkinointiosakeyhtiö i2:n alihankkijoiden kanssa.

Pääsääntöisesti Markkinointiosakeyhtiö i2 ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. OIKEUS TARKISTAA JA MUOKATA REKISTERIN TIETOJA
Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Pyyntö tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.
Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Henkilötiedot voidaan henkilön pyynnöstä poistaa kokonaan asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttamien ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.