Santander: Mielikuvituksellisuuden voimalla mahdottomasta mahdollista

– 19.09.2019

Asiakas

Santander

Palvelut

Konseptisuunnittelu
Käsikirjoitus
Tuotannonohjaus
Graafinen suunnittelu

Mitä jos me tekisimme maailmasta sellaisen kuin itse haluamme?

Läh­dim­me uu­dis­ta­maan San­tan­der Con­su­mer Fi­nance brän­di­kon­sep­tia ke­vääl­lä 2019.

– Taus­tal­la oli edel­lis­vuo­den glo­baa­li brän­di­uu­dis­tus, mutta vie­lä­kin tär­keäm­pää oli tar­ken­taa mark­ki­noin­nin pu­hut­te­lu­ta­paa vas­taa­maan pa­rem­min yri­tyk­sen si­säis­tä te­ke­mis­tä ja ar­vo­ja, ker­too myös brän­dis­tä vas­taa­va ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja Ville Rin­ki­nen San­tan­de­ril­ta.

Ra­hoi­tus­lai­tok­se­na San­tan­der on ih­mis­ten yk­si­löl­lis­ten toi­vei­den ja tar­pei­den mah­dol­lis­ta­ja – ei oh­jaa­va auk­to­ri­teet­ti, jolla olisi syytä oh­jail­la vaik­ka­pa ku­lut­ta­maan lisää. Vas­tuul­li­suut­ta ko­ros­ta­va­na toi­mi­ja­na San­tan­der myös näkee tär­keä­nä, että ke­nen­kään ei tule esi­mer­kik­si hakea lai­naa enem­män kuin ai­dos­ti pys­tyy hoi­ta­maan.

Kon­sep­ti­työ alkoi näis­tä ha­vain­nois­ta.

Mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­suus on val­ta­va liik­kel­le­pa­ne­va voima, joka yh­dis­tää meitä ih­mi­siä. Kyky nähdä nä­ke­mä­tön ja kokea jo­tain ennen ko­ke­ma­ton­ta. Se on myös meil­le jo­tain yk­si­löl­lis­tä, jonka ai­tout­ta ei ku­kaan ul­ko­puo­li­nen voi tulla ky­see­na­lais­ta­maan. Mitä jos an­tai­sim­me oman ai­nut­laa­tui­sen mie­li­ku­vi­tuk­sem­me näyt­tää tietä.

Kon­sep­ti ki­tey­tyi lausee­seen ”Maa­il­ma sel­lai­se­na kuin sinä ha­luat”.

Se jal­kau­tet­tiin fil­mei­hin, jotka ku­vat­tiin kesän ai­ka­na. Fil­meis­sä ar­ki­sen kau­nis­ta oi­ke­aa maa­il­maa yh­dis­tel­tiin piir­ret­tyyn mie­li­ku­vi­tus­maa­il­maan. Kon­sep­ti jal­kau­tuu kam­pan­ja­käyt­töön tu­le­vien kuu­kausien ai­ka­na.

Jaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Muita töitämme