Santander: Mielikuvituksellisuuden voimalla mahdottomasta mahdollista

– 19.09.2019

Asiakas

Santander

Palvelut

Konseptisuunnittelu
Käsikirjoitus
Tuotannonohjaus
Graafinen suunnittelu

Mitä jos me tekisimme maailmasta sellaisen kuin itse haluamme?

Läh­dim­me uu­dis­ta­maan San­tan­der Con­su­mer Fi­nance brän­di­kon­sep­tia ke­vääl­lä 2019.

– Taus­tal­la oli edel­lis­vuo­den glo­baa­li brän­di­uu­dis­tus, mutta vie­lä­kin tär­keäm­pää oli tar­ken­taa mark­ki­noin­nin pu­hut­te­lu­ta­paa vas­taa­maan pa­rem­min yri­tyk­sen si­säis­tä te­ke­mis­tä ja ar­vo­ja, ker­too myös brän­dis­tä vas­taa­va ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja Ville Rin­ki­nen San­tan­de­ril­ta.

Ra­hoi­tus­lai­tok­se­na San­tan­der on ih­mis­ten yk­si­löl­lis­ten toi­vei­den ja tar­pei­den mah­dol­lis­ta­ja – ei oh­jaa­va auk­to­ri­teet­ti, jolla olisi syytä oh­jail­la vaik­ka­pa ku­lut­ta­maan lisää. Vas­tuul­li­suut­ta ko­ros­ta­va­na toi­mi­ja­na San­tan­der myös näkee tär­keä­nä, että ke­nen­kään ei tule esi­mer­kik­si hakea lai­naa enem­män kuin ai­dos­ti pys­tyy hoi­ta­maan.

Kon­sep­ti­työ alkoi näis­tä ha­vain­nois­ta.

Mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­suus on val­ta­va liik­kel­le­pa­ne­va voima, joka yh­dis­tää meitä ih­mi­siä. Kyky nähdä nä­ke­mä­tön ja kokea jo­tain ennen ko­ke­ma­ton­ta. Se on myös meil­le jo­tain yk­si­löl­lis­tä, jonka ai­tout­ta ei ku­kaan ul­ko­puo­li­nen voi tulla ky­see­na­lais­ta­maan. Mitä jos an­tai­sim­me oman ai­nut­laa­tui­sen mie­li­ku­vi­tuk­sem­me näyt­tää tietä.

Kon­sep­ti ki­tey­tyi lausee­seen ”Maa­il­ma sel­lai­se­na kuin sinä ha­luat”.

Se jal­kau­tet­tiin fil­mei­hin, jotka ku­vat­tiin kesän ai­ka­na. Fil­meis­sä ar­ki­sen kau­nis­ta oi­ke­aa maa­il­maa yh­dis­tel­tiin piir­ret­tyyn mie­li­ku­vi­tus­maa­il­maan. Kon­sep­ti jal­kau­tuu kam­pan­ja­käyt­töön tu­le­vien kuu­kausien ai­ka­na.

Jaa

Muita töitämme

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.