SPV laittoi peliin koko identiteettinsä hyvän asian puolesta

– 06.02.2020

Asiakas

Caruna

Palvelut

Kampanjasuunnittelu
Animointi
Verkkosivusto
Yhteiskuntavastuu

Seinäjoella aloitettiin vuoden vaihteessa poikkeuksellinen verenluovutuskampanja, kun Seinäjoen Peliveljet luopui pelipaitojensa punaisesta väristä heittäen koko identiteettinsä peliin hyvän asian puolesta.

i2 suun­nit­te­li säh­kön­ja­ke­lu­yh­tiö Ca­ru­nal­le yh­tei­söl­li­sen #Elä­män­vir­taa-kam­pan­jan, jonka ta­voit­tee­na on li­sä­tä ve­ren­luo­vut­ta­jien mää­rää sekä tie­toa ve­ren­luo­vu­tuk­sen tär­key­des­tä. Kam­pan­jan kes­kiök­si muo­dos­tui sa­li­ban­dy­kau­pun­ki Sei­nä­jo­ki, jossa Sei­nä­joen Pe­li­vel­jien Sa­li­ban­dy­lii­gan edus­tus­jouk­kue (SPV) ja SPR:n Ve­ri­pal­ve­lu mah­dol­lis­ta­vat pai­kal­li­sen toi­min­nan.

Kam­pan­jan ta­voit­tee­na on saada 3000 ih­mis­tä luo­vut­ta­maan verta 29.2.2020 men­nes­sä. Kam­pan­jan nä­ky­vä­nä mit­ta­ri­na toi­mii SPV:n pu­nai­nen pe­li­pai­ta. Mitä useam­mat hen­ki­löt käy­vät luo­vut­ta­mas­sa verta, sitä no­peam­min pe­li­pai­dan oikea väri pa­lau­tuu ta­kai­sin. Ylei­sö voi seu­ra­ta kam­pan­jan ete­ne­mis­tä elä­män­vir­taa.fi -si­vus­tol­la sekä SPV:n ko­tiot­te­luis­sa.

Samalla tavalla kuin sähkö virtaa kaapeleissa ja johdoissa, elämää ylläpitävä veri virtaa suonissa. #Elämänvirtaa-kampanja vahvistaa Carunan sitoutumista sosiaalisiin hankkeisiin.

#Elä­män­vir­taa on saa­nut ins­pi­raa­tion­sa maa­il­mal­ta, jossa huo­mio­ta he­rät­tä­väl­lä ta­val­la on pääs­ty hy­viin tu­lok­siin. i2 tuot­ti kam­pan­jan ko­ko­nai­suu­des­saan aina suun­nit­te­lus­ta to­teu­tuk­seen ja ani­maa­tio­vi­deois­ta kan­nus­tus­viuh­koi­hin. Li­säk­si pää­vies­tiä jae­taan me­dial­le tie­dot­tein sekä ylei­söl­le so­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa. Ot­te­lu­päi­viin pai­not­tu­vien so­si­aa­li­sen me­dian mai­nos­ten ta­voit­tee­na on oh­ja­ta kat­so­ja #Elä­män­vir­taa-kam­pan­ja­si­vus­tol­le ja li­sä­tä tun­net­tuut­ta koh­dis­te­tus­ti.

Tär­keä asia ak­ti­voi toi­mi­maan

Kam­pan­jan puo­les­sa vä­lis­sä ve­ren­luo­vut­ta­jien kasvu on odo­tus­ten mu­kais­ta. #Elä­män­vir­taa on saa­nut ai­kaan myös pal­jon yh­tei­söl­lis­tä ja po­si­tii­vis­ta kier­ret­tä. SPV:n omat pe­laa­jat ovat näyt­tä­neet esi­mer­kil­lis­tä toi­min­taa ja haas­ta­neet myös muita luo­vut­ta­maan verta. Haas­teen otti vas­taan muun muas­sa Es­port Oi­lers, joka luo­pui omas­ta vä­ris­tään pe­la­ten oman ko­ti­pe­lin­sä vie­ras­pe­li­pai­dal­la. Hie­noa heit­täy­ty­mis­tä! Kam­pan­ja jat­kuu 29.2.2020 saak­ka.

Jaa

Elämänvirtaa.fi

Muita töitämme

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.