Nostetta Haaga-Helian varainhankintaan

Kun ammattikorkeakoulujen varainhankinta tuli mahdolliseksi vuoden 2017 alussa, Haaga-Helia tarttui muiden ammattikorkeakoulujen tavoin mahdollisuuteen. Valtion vastinerahakauden 2018 lähestyessä syksyllä loppuaan Haaga-Helia halusi vahvistaa varainhankintaansa ja otti i2:n kumppaniksi suunnittelemaan varainhankinnan konseptia. Otimme tavoitteeksemme luoda vahvan ja erottuvan konseptin. Halusimme idean, joka olisi nopea toteuttaa ja toimisi myös jatkossa toimenpiteiden pääteemana.

Suun­nit­te­lu­tii­mim­me aloit­ti kon­sep­tin luo­mi­sen yh­tei­sel­lä työ­pa­jal­la asiak­kaan ydin­hen­ki­löi­den kans­sa. Työ­pa­jas­sa kes­ki­tyim­me lah­joit­ta­jien pro­fii­lien ra­ken­ta­mi­seen, et­si­mään pro­fii­lien mo­ti­vaa­tio­te­ki­jöi­tä sekä Haa­ga-He­lian vah­vuuk­sia ja tar­ken­ta­maan ta­voit­tei­ta ideoin­ti­me­ne­tel­mien ja canvas­ten avul­la. Koh­de­ryh­män sekä Haa­ga-He­lian taus­to­jen ym­mär­tä­mi­nen antoi eväi­tä tu­le­vaan suun­nit­te­lu­pro­ses­siin.

Työ­pa­jan jäl­keen suun­nit­te­lu­tii­mim­me pääsi luo­maan kon­sep­tia, joka kat­tai­si kaik­ki va­rain­han­kin­nan toi­men­pi­teet. Uuden kon­sep­tin poh­jak­si valitsimme Haa­ga-He­lian vah­vat juu­ret ny­kyi­sen AMK-jär­jes­tel­män pe­rus­tus­ten luo­mi­ses­sa ja kou­lu­tus­ta­son nos­ta­mi­ses­sa, jo 1800-lu­vul­ta läh­tien, roh­keas­ti ja in­no­va­tii­vi­ses­ti. Ha­lusim­me tehdä pa­luun tu­le­vai­suu­teen, us­kal­taa olla eri­lai­sia ja luoda roh­keas­ti nos­tet­ta myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Noste-konsepti ja jalkautus

Nos­te-kon­sep­tis­sa kut­su­taan po­ten­ti­aa­li­sia lah­joit­ta­jia tu­le­maan mu­kaan osak­si nos­tet­ta lah­joit­ta­maan, vai­kut­ta­maan, työl­lis­tä­mään ja ver­kos­toi­tu­maan. Osana kon­sep­tia ideoim­me eri­lai­sia kam­pan­jau­los­tu­lo­ja ja yh­tei­söl­li­syyt­tä luo­via ele­ment­te­jä, joita voi­daan jat­kos­sa hyö­dyn­tää eri koh­de­ryh­mil­le vies­ties­sä.

Kon­sep­tin jal­kau­tuk­sen en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa ra­ken­sim­me kam­pan­jan alum­ni­koh­de­ryh­mäl­le. Suun­nit­te­lim­me kon­sep­tin graa­fi­sen il­meen, kam­pan­jaan si­säl­löt ja mo­ni­ka­na­vai­sen to­teu­tuk­sen. Vies­ties­säm­me alum­neil­le, kut­sum­me hei­dät osak­si nos­tet­ta kol­men vi­deon sar­jal­la. Vi­deoi­ta esi­te­tään verk­ko­si­vus­tol­la, so­mes­sa ja Haa­ga-He­lian alu­mnien uu­tis­kir­jees­sä sekä muis­sa omis­sa ka­na­vis­sa. Tuo­tim­me myös lah­joit­ta­jien verk­ko­si­vul­le uutta si­säl­töä ja sa­mal­la uusit­tiin lah­joi­tus­jär­jes­tel­mä käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­mäk­si.

Vi­deoil­la alum­ni­toi­min­nas­ta ja va­rain­han­kin­nas­ta vas­taa­va suh­de­pääl­lik­kö Eva Loip­po-Sän­nä­lä nousee Föö­nis­sä osak­si nos­tet­ta ker­toen sa­mal­la juu­ris­ta, alum­neis­ta ja roh­keu­des­ta. Podcas­tis­sa Haa­ga-He­lian uraoh­jauk­sen suh­de­pääl­lik­kö Timo Lam­pi­kos­ken haas­tat­te­le­ma Mikko Kää­riä ker­too ta­ri­nan­sa mit­ta­vas­ta uras­taan suo­ma­lai­ses­sa ra­vin­to­la­maa­il­mas­sa yh­te­nä Suo­men en­sim­mäi­sis­tä res­to­no­meis­ta ja Haa­ga-He­lian alum­ni­na. Sekä vi­deot että podcas­tin to­teut­ti oma tii­mim­me aina kä­si­kir­joi­tuk­sis­ta ku­vauk­siin ja jäl­ki­tuo­tan­toon asti.

Pro­jek­ti to­teu­tet­tiin tiu­kas­sa ai­ka­tau­lus­sa en­sim­mäi­sen työ­pa­jan suun­nit­te­lus­ta val­mii­siin ma­te­ri­aa­lei­hin saak­ka ja lan­see­rat­tiin jou­lu­kuus­sa 2018. Se, että kon­sep­ti ideoi­tiin ja to­teu­tet­tiin alus­ta asti tii­viis­sä yh­teis­työs­sä asiak­kaan kans­sa, näkyi vah­va­na yh­teis­hen­ke­nä ja yh­te­näi­se­nä ta­voit­tee­na i2:n ja Haa­ga-He­lian va­rain­han­kin­ta­tii­min vä­lil­lä. Oli upeaa nähdä, kuin­ka en­sim­mäi­sen työ­pa­jan ideat ja­los­tui­vat kon­sep­tik­si, joka kon­kre­ti­soi­tui pian val­miik­si tuo­tan­noik­si saak­ka.

Tästä on hyvä luoda nostetta myös vuoteen 2019!

Päivi-Mari Hietamies / 10.1.2019