Tampere.Finland-brändi jalkautuu materiaaleissa ja kohtaamisissa

– 08.01.2020

Asiakas

Tampereen kaupunki

Palvelut

Brändityö
Graafinen suunnittelu

Uuden brändin toimivuus punnitaan virallisesti, kun sitä sovelletaan tositoimissa. i2:n luoma Tampereen kaupungin uusi Tampere.Finland-brändi on vuoden 2019 aikana jalkautunut sekä erilaisiin viestintä- ja markkinointimateriaaleihin että fyysisiin kohtaamisiin.

Vi­su­aa­li­nen ilme on nä­ky­nyt esi­mer­kik­si kau­pun­gin Power­Point -poh­jis­sa, Hie­dan­ran­nan in­fo­gra­fii­kas­sa, luon­to­vir­kis­tyk­sen pal­ve­luoh­jel­mas­sa, kau­pun­gin te­hok­kuus­vi­deois­sa ja mes­suo­sas­toil­la.

Tam­pe­reen kau­pun­ki on ollut Tam­pe­re.Fin­land-brän­dil­lä mu­ka­na muun muas­sa kiin­teis­tö­alan tär­keim­mis­sä ta­pah­tu­mis­sa, kuten vuo­den 2019 syk­syl­lä Expo Real 2019 -mes­suil­la Sak­san Münc­he­nis­sä. Koska Tam­pe­re oli ta­pah­tu­mas­sa yh­teis­osas­tol­la usei­den suo­ma­lais­ten kau­pun­kien ja yri­tys­ten kans­sa, oma, erot­tu­va brän­di oli eri­tyi­sen tär­keä si­joit­ta­jien ja ra­ken­ta­jien huo­mion saa­mi­sek­si.

i2 suun­nit­te­li Tam­pe­reen sc­reen-ma­te­ri­aa­lit, pu­hu­jien esi­tyk­set ja mes­su­kut­sut juuri näitä kan­sain­vä­li­siä koh­de­ryh­miä sil­mäl­lä pi­täen. Mes­su­ja var­ten i2 suun­nit­te­li ja to­teut­ti myös so­vel­luk­sen, johon koot­tiin si­joit­ta­jia kiin­nos­ta­via tie­to­ja Tam­pe­rees­ta ja eri ca­se-esi­merk­ke­jä Tam­pe­reen mer­kit­tä­vim­mis­tä hank­keis­ta. Table­til­ta se­lat­ta­va so­vel­lus on hyvä työ­ka­lu Tam­pe­reen mah­dol­li­suuk­sien esit­te­lyyn. Expo Rea­lin ma­te­ri­aa­le­ja hyö­dyn­net­tiin myös Kiin­teis­tö­alan vuo­si­se­mi­naa­ris­sa 2019 ja seu­raa­vak­si niitä muo­ka­taan Rans­kan Can­ne­sis­sa jär­jes­tet­tä­vään MIPIM:iin.

Hie­nos­ti jal­kau­tu­nut Tam­pe­re.Fin­land -brän­di on osoit­tau­tu­nut erit­täin toi­mi­vak­si ja mo­ni­puo­li­sek­si eri käyt­tö­tar­koi­tuk­sis­sa. Se antaa erin­omai­set raa­mit yh­te­näi­sel­le vi­su­aa­li­suu­del­le ja si­säl­löl­le – ker­toen Tam­pe­reen ta­ri­naa kai­kis­sa ma­te­ri­aa­leis­sa ja eri koh­taa­mi­sis­sa.

Jaa

Muita töitämme

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.