Uudistimme Tallbergin brändin

– 08.01.2020

Asiakas

Tallberg

Palvelut

Brändityö
Tekstisuunnittelu
Valokuvaus
Graafinen suunnittelu
Verkkosivusto

Tallberg Yhtiöt on suomalainen perheyritys, joka on palvellut jo 140 vuoden ajan kotimaisen teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä. Vuosien varrella liiketoimintastrategia on vaihtunut moneen kertaan. Nykyisin yhtiön toiminta ja omistukset ovat keskittyneet tilavuokraukseen ja kiinteistösijoittamiseen.

Aloi­tim­me yh­teis­työn ke­vääl­lä 2019 pää­tee­ma­na Ju­lius Tall­berg-Kiin­teis­töt Oyj:n (JTK) brän­din kir­kas­ta­mi­nen sekä il­meen uu­dis­ta­mi­nen. Brän­din ra­ken­ta­mi­nen on nous­sut en­tis­tä tär­keäm­pään roo­liin di­gi­ta­li­saa­tion ki­ris­täes­sä kil­pai­lua. Yh­teis­työn ta­voit­tee­na oli saada tun­net­tu brän­di vas­taa­maan yri­tyk­sen omaa mie­li­ku­vaa ja toi­vei­ta, sekä tuoda mo­der­ne­ja työ­ka­lu­ja tu­le­vai­suu­teen, pe­rin­tei­tä kun­nioit­taen.

Brän­di­stra­te­gian työs­tö käyn­nis­tet­tiin ensin yh­tei­sel­lä työ­pa­jal­la. Hen­ki­lös­tön si­tout­ta­mi­nen pro­ses­siin oli tär­ke­ää, jotta brän­di kon­kre­ti­soi­tuu ja tun­tuu yh­tei­sel­tä. Brän­di muo­dos­tuu kai­kes­ta siitä, mitä teh­dään sekä miten toi­mi­taan ja kom­mu­ni­koi­daan. Näin ollen, brän­di näkyy kai­kes­sa JTK:n toi­min­nas­sa.

Brän­din kir­kas­ta­mi­sen myötä luo­tiin yh­tei­set raa­mit ja kult­tuu­ri yri­tyk­sel­le. Työ­pa­jan jäl­keen ma­te­ri­aa­lia työs­tet­tiin ja se koot­tiin sel­keäk­si brän­di­kir­jak­si, joka pal­ve­lee asiak­kaan työ­ka­lu­na. JTK:lle laa­dit­tiin ydin­vies­tit, ar­vo­lu­paus ja slo­gan: Muu­tam­me unel­mat ti­lak­si. Li­säk­si ki­tey­tet­tiin visio, mis­sio, yri­tyk­sen me­nes­tys­te­ki­jät, asia­kas­hyö­dyt ja arvot. Brän­di­uu­dis­tus jal­kau­tui uuden vi­su­aa­li­sen il­meen muo­dos­sa muun muas­sa si­vus­tol­le, ban­de­rol­lei­hin, lo­mak­keis­toon, ppt-poh­jiin, säh­kö­pos­tial­le­kir­joi­tuk­siin, käyn­ti­kort­tei­hin ja uu­tis­kir­jee­seen. Uusi ku­va­maa­il­ma to­teu­tet­tiin kat­ta­vil­la brän­di­ku­vauk­sil­la ja ki­tey­tyk­sen myötä muo­dos­tui­vat myös tone of voice, ty­po­gra­fia sekä li­sä­vä­rit brän­dil­le.

Brän­di­uu­dis­tus oli ko­ko­nai­suu­te­na laaja. Brän­din kir­kas­ta­mi­nen antoi raa­me­ja myös uu­del­le mark­ki­noin­ti­stra­te­gial­le. Vies­tin­näs­sä käy­te­tään nyt re­fe­rens­si­ta­ri­noi­ta, jotka poh­jau­tu­vat kes­tä­viin asiak­kuuk­siin. Myös uu­tis­kir­je pää­tet­tiin ottaa käyt­töön. Näil­lä toi­men­pi­teil­lä Ju­lius Tall­berg-Kiin­teis­töt on en­tis­tä vah­vem­min mark­ki­noil­la.

Pa­rem­paa, brän­din mu­kais­ta pal­ve­lua verk­ko­si­vu-uu­dis­tuk­sen avul­la

Verk­ko­si­vu­jen uu­dis­tus tuli il­meen uu­dis­ta­mi­sen yh­tey­des­sä ajan­koh­tai­sek­si. Sivut ha­lut­tiin uu­dis­taa, jotta päi­vit­täi­set toi­men­pi­teet, kuten si­säl­lön­tuo­tan­to olisi hel­pom­pi tehdä. Si­vus­to­uu­dis­tus käyn­nis­tet­tiin kak­sio­sai­sel­la di­gi­työ­pa­jal­la, jossa käy­tiin läpi verk­koon liit­ty­viä asioi­ta, kuten si­vus­ton ra­ken­net­ta, si­säl­lön ja kä­vi­jä­pol­kua. Di­gi­työ­pa­jas­sa va­lit­tiin myös so­si­aa­li­sen me­dian ka­na­vat.

Verk­ko­si­vut ovat li­säk­si uu­dis­te­tun il­meen tär­kein ra­ja­pin­ta asiak­kai­siin. Nii­den suun­nit­te­lus­sa kiin­ni­tet­tiin eri­tyis­tä huo­mio­ta si­vus­ton sel­key­teen, help­po­käyt­töi­syy­teen sekä mo­bii­li­toi­mi­vuu­teen. Lop­pu­tu­lok­se­na si­vus­to tukee JTK:n brän­diä ja toi­min­ta­ta­paa, jossa hyvä pal­ve­lu ja asioin­nin help­pous ovat kes­kiös­sä. Uusi si­vus­to jul­kais­tiin tam­mi­kuun lo­pus­sa. Yh­teis­työm­me per­heyh­tiön kans­sa jat­kuu tu­le­vai­suu­des­sa si­säl­lön­tuo­tan­non pa­ris­sa.

”Yh­teis­työ i2:n kans­sa sujui hie­nos­ti. Vank­ka asian­tun­ti­juus ja ko­ke­mus toi­vat meil­le ar­vo­kas­ta nä­ke­mys­tä brän­di­stra­te­gia­työs­sä”, kom­men­toi Tall­ber­gin mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö Heini Ris­ti­kan­ka­re.

Jaa

Tallberg.fi

Muita töitämme

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.