Vaikea vuosi haastoi luomaan uutta: AKL Summit digitalisoitui onnistuneesti!

– 10.12.2020

Asiakas

Autoalan keskusliitto

Palvelut

Tapahtumakonsepti
Käsikirjoitus
Graafinen suunnittelu
Tapahtumatuotanto
Tapahtumaohjaus

Autoalan suurtapahtuma AKL Summit järjestettiin jo seitsemännen kerran. Poikkeustilanteessa otimme vastaan haasteen luoda uudenlainen, mielenkiintoinen ja aikaisempaan laatumielikuvaan vastaava tapahtuma.

i2 ja AKL ovat teh­neet vuo­tuis­ta au­toa­lan yh­teen ko­koa­vaa ta­pah­tu­maa jo vuo­des­ta 2014. Ta­pah­tu­ma on kas­va­nut vuo­sit­tain, ja viime vuon­na Fin­lan­dia­ta­loon ko­koon­tui jo noin 800 au­toa­lan joh­ta­jaa ja vai­kut­ta­jaa.

TV-ta­soi­nen to­teu­tus

Jo ke­vääl­lä pää­tim­me, että tämän vuo­den ta­pah­tu­ma to­teu­te­taan di­gi­taa­li­ses­ti. Tämä tar­jo­si työ­rau­han ja kes­kit­ty­mi­sen huip­pu­to­teu­tuk­seen sen si­jaan, että kan­nat­te­li­sim­me B-suun­ni­tel­maa li­ve­to­teu­tuk­sen rin­nal­la. Alus­ta al­kaen oli kir­kas­ta, että emme tyy­tyi­si ”taas yh­teen we­bi­naa­riin” tai ”Teams-to­teu­tuk­seen”, vaan ta­voit­teet ase­tet­tiin kohti in­nos­ta­vaa ja ins­pi­roi­vaa tv-ta­sois­ta lä­he­tys­tä. Dy­naa­mi­suut­ta haet­tiin kah­des­ta juon­ta­jas­ta, mu­kau­tu­vas­ta stu­dios­ta ja mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­ses­ta si­säl­tö­kat­tauk­ses­ta li­ve-esiin­ty­jiä, kes­kus­te­lu­ja, en­nak­ko­nau­hot­tei­ta ja etäyh­teyk­siä. Ta­pah­tu­man pää­lä­he­tyk­set jaet­tiin kah­del­le aa­mu­päi­väl­le ja il­ta­päi­vät py­hi­tet­tiin kump­pa­ni­toi­min­nal­le ja osal­lis­tu­jien ver­kos­toi­tu­mi­sel­le.

Avai­met kä­teen ver­kos­toi­tu­mi­sel­le

Ta­pah­tu­ma-alus­tak­si va­lit­tiin ko­ti­mai­nen Brel­la, jonne ra­ken­net­tiin ta­pah­tu­ma­kump­pa­neil­le omat esit­te­ly­alu­eet. Pää­kump­pa­neil­le tar­jot­tiin li­säk­si omat osiot mo­lem­pien päi­vien pää­lä­he­tyk­sis­sä. Brel­lan match­ma­king-omi­nai­suu­det ava­si­vat osal­lis­tu­jil­le suo­ran mah­dol­li­suu­den hakea lii­de­jä ja kump­pa­nuuk­sia lii­ke­toi­min­nal­leen.

Ta­pah­tu­ma ke­rä­si ruu­tu­jen ää­reen, ko­ti­kont­to­reil­le ja neuk­ka­rei­hin lähes 1000 kat­so­jaa. Saim­me kiit­tä­vää pa­lau­tet­ta si­säl­lös­tä ja to­teu­tuk­sen ta­sos­ta. On sel­vää että tu­le­vat ta­pah­tu­mat tu­le­vat pei­laa­maan tätä to­teu­tus­ta ja hyö­dyn­tä­mään siinä luo­tu­ja ele­ment­te­jä, vaik­ka ylei­sö­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen pa­lat­tai­siin­kin.

Jaa

Muita töitämme

Is your brand just alive or is it living?

A living brand is the soul of the company. It is something unique that can be found in values and practices. We look for this perspective and bring the brand to life at different meeting points. We create stories that influence the buying decision.

i2 is a Finnish marketing agency that operates both locally and globally. We serve companies in different industries and needs. We communicate fiercely living brands in a way that is eye-catching, interesting and emotional. The goal is always to create expectations, memories and stories that influence the buying decision.

Our services 

For us, ideas are the core of everything. We wish to understand what you want, but we may also tell you what we think you need. We may still disagree with you and challenge you. 

However, A living brand is always created together with you. With us, you have passionate and people-oriented experts at your service who make sure that things run smoothly from the empty slate to the final implementation.