Vaikea vuosi haastoi luomaan uutta: AKL Summit digitalisoitui onnistuneesti!

– 10.12.2020

Asiakas

Autoalan keskusliitto

Palvelut

Tapahtumakonsepti
Käsikirjoitus
Graafinen suunnittelu
Tapahtumatuotanto
Tapahtumaohjaus

Autoalan suurtapahtuma AKL Summit järjestettiin jo seitsemännen kerran. Poikkeustilanteessa otimme vastaan haasteen luoda uudenlainen, mielenkiintoinen ja aikaisempaan laatumielikuvaan vastaava tapahtuma.

i2 ja AKL ovat teh­neet vuo­tuis­ta au­toa­lan yh­teen ko­koa­vaa ta­pah­tu­maa jo vuo­des­ta 2014. Ta­pah­tu­ma on kas­va­nut vuo­sit­tain, ja viime vuon­na Fin­lan­dia­ta­loon ko­koon­tui jo noin 800 au­toa­lan joh­ta­jaa ja vai­kut­ta­jaa.

TV-ta­soi­nen to­teu­tus

Jo ke­vääl­lä pää­tim­me, että tämän vuo­den ta­pah­tu­ma to­teu­te­taan di­gi­taa­li­ses­ti. Tämä tar­jo­si työ­rau­han ja kes­kit­ty­mi­sen huip­pu­to­teu­tuk­seen sen si­jaan, että kan­nat­te­li­sim­me B-suun­ni­tel­maa li­ve­to­teu­tuk­sen rin­nal­la. Alus­ta al­kaen oli kir­kas­ta, että emme tyy­tyi­si ”taas yh­teen we­bi­naa­riin” tai ”Teams-to­teu­tuk­seen”, vaan ta­voit­teet ase­tet­tiin kohti in­nos­ta­vaa ja ins­pi­roi­vaa tv-ta­sois­ta lä­he­tys­tä. Dy­naa­mi­suut­ta haet­tiin kah­des­ta juon­ta­jas­ta, mu­kau­tu­vas­ta stu­dios­ta ja mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­ses­ta si­säl­tö­kat­tauk­ses­ta li­ve-esiin­ty­jiä, kes­kus­te­lu­ja, en­nak­ko­nau­hot­tei­ta ja etäyh­teyk­siä. Ta­pah­tu­man pää­lä­he­tyk­set jaet­tiin kah­del­le aa­mu­päi­väl­le ja il­ta­päi­vät py­hi­tet­tiin kump­pa­ni­toi­min­nal­le ja osal­lis­tu­jien ver­kos­toi­tu­mi­sel­le.

Avai­met kä­teen ver­kos­toi­tu­mi­sel­le

Ta­pah­tu­ma-alus­tak­si va­lit­tiin ko­ti­mai­nen Brel­la, jonne ra­ken­net­tiin ta­pah­tu­ma­kump­pa­neil­le omat esit­te­ly­alu­eet. Pää­kump­pa­neil­le tar­jot­tiin li­säk­si omat osiot mo­lem­pien päi­vien pää­lä­he­tyk­sis­sä. Brel­lan match­ma­king-omi­nai­suu­det ava­si­vat osal­lis­tu­jil­le suo­ran mah­dol­li­suu­den hakea lii­de­jä ja kump­pa­nuuk­sia lii­ke­toi­min­nal­leen.

Ta­pah­tu­ma ke­rä­si ruu­tu­jen ää­reen, ko­ti­kont­to­reil­le ja neuk­ka­rei­hin lähes 1000 kat­so­jaa. Saim­me kiit­tä­vää pa­lau­tet­ta si­säl­lös­tä ja to­teu­tuk­sen ta­sos­ta. On sel­vää että tu­le­vat ta­pah­tu­mat tu­le­vat pei­laa­maan tätä to­teu­tus­ta ja hyö­dyn­tä­mään siinä luo­tu­ja ele­ment­te­jä, vaik­ka ylei­sö­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen pa­lat­tai­siin­kin.

Jaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Muita töitämme